Półkolonie i obozy dla dzieci
kurs języka hiszpańskiego hiszpański Olsztyn

Kursy dofinansowane z UE

 

Posiadamy w ofercie dwa projekty, w których można uzyskac dofinansowanie z UE.

1. Projekt: "Nowe umiejętności to większe możliwości 2" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, pełnoletnich tj. w wieku od 18 lat i więcej spełniających łącznie wskazane niżej kryteria:

1. posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie (max. na poziomie ISCED3),

     lub  są w wieku powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),

2. są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,

3. uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,

4. nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoby powyżej 74 roku życia, mogą wziąć udział o ile będą deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Kandydat potwierdza gotowość przed podpisaniem Umowy Kształcenia w Formularzu rekrutacyjnym (zał. nr 1 do Regulaminu) oraz w dniu podpisania umowy.

 

W ramach projektu będą prowadzone szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego

prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zg. Z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem. Realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej. Szkolenia będą obejmowały 60 godz. lekcyjnych (45 min), przy czym jednorazowe zajęcia mogą trwać nie dłużej niż 4 godz. (z 15 min przerwą po 2 godzinach) bądź wielokrotność wskazanego wymiaru. Realizacja zajęć będzie odbywać się w grupach maksymalnie 12-osobowych. UP musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze stawką jednostkową. Zalecane jest, aby jednorazowo Uczestnik wybrał 120 godzin szkolenia, po czym obowiązkowo musi przystąpić do egzaminu. Uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu każdorazowo po ukończonym module tj. 60h szkolenia lub po zakończeniu wszystkich wybranych modułów np. po 120h.

 

2. Projekt „Elbląski Poliglota – języki bez barier z La Puerta” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, pełnoletnich tj. w wieku od 18 lat i więcej spełniających łącznie wskazane niżej kryteria:

  1. posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie (max. na poziomie ISCED3), lub są w wieku powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),
  2. są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,
  3. uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu Elbląg i powiatu elbląskiego
  4. nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoby powyżej 74 roku życia, mogą wziąć udział o ile będą deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Kandydat potwierdza gotowość przed podpisaniem Umowy Kształcenia w Formularzu rekrutacyjnym (zał. nr 1 do Regulaminu) oraz w dniu podpisania umowy.

W ramach projektu będą prowadzone szkolenia z zakresu języka angielskiego

prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem. Realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej. Szkolenia będą obejmowały 60 godzin lekcyjnych (45 min), przy czym jednorazowe zajęcia mogą trwać nie dłużej niż 4 godziny (z 15 minutową przerwą po 2 godzinach) bądź wielokrotność wskazanego wymiaru. Realizacja zajęć będzie odbywać się w grupach maksymalnie 12-osobowych. Uczestnik projektu musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze stawką jednostkową.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 150 osób dorosłych (K:105/M:45) uczących się,pracujących lub zamieszkujących powiat Elbląg i powiat elbląski w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego. Będą to osoby nieprowadzące działalności gospodarczej należące do grup defaworyzowanych: w wieku 50+ (min.60%grupy,tj.90 osób), z wykształceniem co najwyżej średnim (min.40%,tj.60 osób), osoby z niepełnosprawnością (min.10%,tj.15 osób).Z tych założeń wynika, że część uczestników będzie równocześnie należała do więcej niż jednej grupy defaworyzowanej (a więc będzie w w.50+ i/lub słabo wykształcona i/lub będzie osobą z niepełnosprawnością).30 osób będzie miała możliwość kontynuowania szkolenia na wyższym poziomie.Projekt będzie realizowany według standardu dostępności dla polityki spójności 2014-2020,zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,z zasadą zrównoważonego rozwoju,z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim przez 105 kobiet i 45 mężczyzn z grup defaworyzowanych wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, z powiatu elbląskiego i miasta Elbląga (w tym 90 osób to osoby 50+,60 osób z niskim wykształceniem,15 to osoby z niepełnosprawnością) a także nabycie kwalifikacji potwierdzonych egzaminem certyfikowanym TOEIC Bridge przez co najmniej 60 osób.